Metformin, Ligtas Inumin ng mga Diabetic na May Mild to Moderate Kidney Problems

12:32:00 AM


Metformin, Ligtas Inumin ng mga Diabetic na May Mild to Moderate Kidney Problems
by Ourlad Alzeus G. Tantengco (Medical Student, UP College of Medicine)
Source: FDA: Metformin Safe for Some Patients With Renal Problems. Medscape. Apr 08, 2016.

Ang metformin ay gamot para sa mga may type 2 diabetes. Iniinom ito upang makontrol ang sobrang taas na blood sugar ng mga diabetic.

Ayon sa US Food and Drug Administration, ang gamot sa diabetes na Metformin ay ligtas gamitin ng mga may mild and moderate kidney disease. Dati ay ipinagbabawala ang paggamit ng metformin sa mga may sakit sa bato dahil nagdudulot ito ng sakit sa bato. Ngunit matapos ang masusing pag-aaral, nalaman na walang contraindication ang gamot kapag mayroong reduced kidney function.

Makipag-usap sa inyong doktor upang malaman kung maaari kayon uminom ng metformin para sa inyong diabetes kung kayo ay may sakit sa bato. Ipapatingin ang inyong estimated glomerular filtration rate (eGFR) upang malaman kung maaari kayong uminom ng metformin at kung mabuti ang kalagayan ng inyong bato.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed