Lagnat ng Bata: When to Worry, When to Relax

10:07:00 PM


Lagnat ng Bata: When to Worry, When to Relax
by Ourlad Alzeus G. Tantengco (Medical Student, UP College of Medicine)
Source: Cleveland Clinic

Masasabing may lagnat ang isang bata kapag ang kanyang body temperature at 38 degrees Celcius. Ang normal na body temperature ay 37 degrees Celcius. Nagbabago ang temperatura ng katawan ng isang tao sa buong araw. Kaya huwag mag-alala kung nagbabago ito. Hindi dapat mabahala kapag hindi lalampas ng limang araw ang lagnat at normal naman ang bata. Huwag mabahala kung masigla pa rin ang anak, kumakain at umiinom pa rin ng normal (maaaring mukhang pagod ang bata). Kapag may low-grade na lagnat pagkatapos mabakunaan. Normal lamang ito kapag tumagal lang ng 48 na oras.

Kailangang dalhin sa doktor ang mga sumusunod:
  1. Nilalagnat na sanggol na 3 buwan pa lamang o mas bata pa. 
  2. Higit sa limang araw ang lagnat ng bata. 
  3. Mas mataas sa 40 degrees Celcius ang lagnat ng bata. 
  4. Hindi bumababa ang lagnat kahit nakainom na ng over the counter drugs. 
  5. Parang wala sa sarili ang batang may lagnat. Mahirap gisingin at hindi gaanong kumakain. 
  6. Hindi umiihi o madalang ang pag-ihi. 
  7. Kakatapos lamang ng bakuna at nagkaroon ng lagnat na 39 degrees Celcius ang body temperature.

Kung sakaling magkombulsyon ang inyong anak habang nilalagnat, itagilid ito. Wag maglagay ng anumang bagay sa kanyang bibig. Kapag tumagal ng higit sa limang minuto ang kombulsyon, tumawag na ng tulong at dalhin agad sa pinakamalapit na hospital.

Kapag ang inyong anak ay paulit-ulit na nagkakaroon ng lagnat at hindi malaman ng pediatrician kun ano ang dahilan, maaaring irefer kayo nito sa isang espesyalista. Maaaring ipakonsulta kayo sa isang pediatric infectious disease expert o pediatric rheumatologist.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed