Berberoka

7:51:00 AM

Berberoka

I.
Nagkukubli ang berberoka
Sa ilalaim ng tubig
Naghihintay ng tamang pagkakataon

Hihigop ang berberoka ng sapat na tubig mula sa ilog
Upang lumabas ang maraming isda
Maakit ang mga tao at lulusong sa tubig

Isang pain, isang patibong
Lulunurin ng berberoka ang tao
Saka hihigupin, kakainin at papatayin

II.
Pamilyar. May kahawig.
Parang kayamanan at magandang buhay
Sa mga doktor ay umaakit

Unti-unting aakitin ng mapanlinlang na yaman
Marahang lulunurin ang alab sa puso
Na maglingkod sa nangangailangan

Ngayo’y nababayaran
May pinapanigan
Mga pasyente ay pinagsasamantalahan, pinagkakakitaan

Ang pera ay maaaring maging halimaw
Berberoka!
Pumapatay!

Pumapatay ng prinsipyo
Ng pangako na maging doktor para sa bayan
Pumapatay din ng pasyenteng walang pambayad

III.
Gaano pa karami
Ang mahuhulog sa patibong
Ng yamang mapagbalat-kayo?

Gaano karami
Ang mananatili
At maglilingkod ng tapat?

Gaano karami
Ang tunay na magbibigay lunas
Sa karamdaman ng higit na nakararami?

Kailan mawawala
Ang kubling pagnanais
Na kumita ng malaki mula sa panggagamot?

Kailan matatapos ang pang-aakit?
At kailan pupuksain
Ang tusong berberoka?

Mawawala ang kapangyarihan ng berberoka
Kung walang maaakit
sa dulot nitong maraming isda

Gayundin sa pera at yaman
Kung hindi lang magiging gahaman
Hindi masisilaw sa kislap ng kayamanan

IV.
Kailan mananaig
Ang prinsipyong pinaniniwalaan
Na tayo ay doktor ng bayan, para sa bayan?

Ngayon. Ngayon na!
Tayong lahat ang sama-samang pupuksa
Sa baluktot na paniniwala

Hindi pera. Hindi materyal na yaman.
Kundi ang makapagligtas ng buhay

Yan ang tunay nating kayamanan.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed